VGDF Organisation

Ordförande: Michael Sahlin, Billeruds GK

Sekreterare: Gun Ohlsson, Bryngfjordens GK

Kassör: Ann-Christine Uhlin

Övriga ledamöter: Anders Skoglund (Domare, Regler) Sommarro Golf, Anders Magnusson (Idrott & Tävling) Karlstad GK,  Peter Wretman (Tävling) Kils GK, Johan Bergström (Junior) Karlstads GK, Sune Moberg, Arvika GK (H50), Marie Salevik, Karlstad GK (D50).

————————————————————————————————————–

Stadgar_Varmlands_GDF

————————————————————————————————————–

Styrelsens verksamhetsplan

GDF-styrelsen skall inom ramen för RF:s, SGF:s och GDF:s stadgar svara för distriktets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemsklubbarnas intressen.

Styrelsen skall:

 1. verkställa GDF-mötes beslut
 2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna klubbarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa
 3. handha golfspelet i enlighet med gällande stadgar och regler, verka för golfens utbredning och i övrigt tillvarata golfens intressen
 4. bereda de ärenden, som skall föreläggas GDF-möte
 5. ansvara för och förvalta GDF:s medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed
 6. förelägga GDF-mötet förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 7. föranstalta om distriktsmästerskap och andra tävlingar enligt RF:s och SGF:s bestämmelser
 8. efter samråd med SGF föranstalta om andra i SGF:s tävlingsprogram intagna tävlingar än de under punkten 7 angivna.
 9. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå idrottsförbund och SGF med upplysningar och yttranden
 10. utöva bestraffningsrätt enligt RF:s stadgar, utom i sådana fall som förbehållits FS enligt SGF:s stadgar
 11. föra protokoll och erforderliga böcker m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

Styrelsen:

 • planerar att hålla 4-6 styrelsemöten under verksamhetsåret
 • avser att under ordförandens ledning inbjuda samtliga klubbordförande till ordförandeträffar vid 2-3 tillfällen för informationsutbyte och diskussion kring aktuella frågor
 • vill verka för att distriktet är representerat vid distriktsordförandekonferenser, GDF-konferenser, utbildningar och övriga informationsmöten som arrangeras av SGF, och svara för att informationen på bästa sätt vidarebefordras inom distriktet
 • vill fortsätta odla det goda samarbete som etablerats med närliggande GDF.
 • vill som tidigare inrikta distriktsarbetet på fyra huvudverksamheter: ungdomsverksamhet, tävlingar och utbildning.
 • vill fortsätta uppdatera distriktets hemsida för att kunna ge en bred och allsidig information om distriktets verksamhet och på nätet skapa en naturlig mötesplats för alla som är intresserade av golf i Värmland.

/Styrelsen för Värmlands GDF