Kallelse VGDFs Vårmöte 2014

vgdf_logo1

Värmlands Golfdistriktsförbund

Kallelse till Värmlands GDF:s vårmöte 2014

Medlemsklubbarna i Värmlands GDF kallas härmed till vårmöte tisdagen den 25 mars 2014 kl. 17.00.
Plats: Hotell Gustaf Fröding, Karlstad.

Mötet äger rum i samma lokal som SGFs Verksamhetsseminarium tidigare samma dag kl. 9.00 – 16.30. Verksamhetsberättelser för Styrelsen, Utbildning, Tävling och Bana kommer att översändas inom kort. Alla handlingar kommer dessutom att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Propositioner och Motioner som ska behandlas på Förbundsmötet finns att läsa på http://www.golf.se/SGF/Om-SGF/Moten/Preliminara-handlingar/

Samtliga klubbar i distriktet är röstberättigade enligt den röstlängd som Förbundsstyrelsen beslutat om. Varje klubb har en röst men äger utse två ombud till årsmötet. Det är styrelsens förhoppning att klubbarna deltar med full representation.

Anmälan om deltagande eller ej görs till info@varmlandsgolfforbund.se senast den 18 mars.

Välkomna !

Sune Moberg
Distriktsordförande

————————————————————————————————————–

 Föredragningslista vårmöte